گزارش عملکرد نظام صنفی شهرستان محلات:

 

 

 

 

سال89
1-تعداد پروانه های صادر ه شده :94 فقره
2-تعداد کل اعضای پذیرفته شده:94 نفر

 


سال90
1-تعداد پروانه های صادر شده:395  فقره
2-تعداد کل اعضای پذیرفته شده:332 نفر
3-تعدا د پروانه های تمدید شده:28   فقره

 

سال91
1-تعداد پروانه های صادر شده:125   فقره
2-تعداد کل اعضای پذیرفته شده:110  نفر
3-تعدا د پروانه های تمدید شده:204  فقره

 

سال92
1-تعداد پروانه های صادر شده:163   فقره
2-تعداد کل اعضای پذیرفته شده:150  نفر
3-تعدا د پروانه های تمدید شده:269   فقره

 

سال93:
1-تعداد پروانه های صادر شده:172فقره
2-تعداد کل اعضای پذیرفته شده:157 نفر
3-تعدا د پروانه های تمدید شده:362فقره

 

 

سال94 تا تاریخ 31/1/94:

1-تعداد پروانه های صادر شده:8فقره
2-تعداد کل اعضای پذیرفته شده:5نفر
3-تعدا د پروانه های تمدید شده:17فقره

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید