بیماری زنگ زرد گندم

بیماری زنگ زرد گندم

عکس

این بیماری یکی از مهم ترین بیماریهای گندم  در دنیا و ایران به شمار رفته  ودر سال های شیوع خسارت سنگینی را موجب  می شود.در حال حاضر در بیشتر مناطق گندم خیز کشور انتشار دارد.

علایم بیماری:علایم بیماری زنگ زرد در روی برگ های جوان به صورت جوش یا تاول هایی به رنگ زرد مایل به نارنجی ظاهر شده ،سپس این جوش ها به هم پیوسته ونوارهایی در امتداد رگبرگ ها در هر دو سطح برگ نمایان  می شود. زنگ زرد به اندام های مختلف گندم مانند برگ ،غلاف ،ساقه،خوشه،گلوم و گلومل و حتی ریشک ها حمله کرده و در بهار زودتر از سایر زنگ ها به چشم  می خورد. هریک از جوش های روی برگ حاوی هزاران هاگ یا اوردیو سپور بهاره است که فعال ترین شکل تکثیر قارچ  عامل بیماری بوده و باعث توسعه بیماری در فصل رشد گندم در مزارع و همچنین انتقال بیماری از سالی به سال دیگر می باشد. در اواخر فصل در سطح زیرین برگ تلیوسپورهای سیاه رنگ قارچ ظاهر می شود.

زیست شناسی

قارچ عامل بیماری زنگ زردزمستان را روی علف های هرز گندمیان  ویا گندم  ویا گندم های روییده از سال قبل گذرانده  وبا مسا عد شدن شرایط محیطی به صورت همه جا گیر شیوع پیدا می کند. آلودگی ممکن است در پاییز  ویا در زمستان رخ دهد. اوردیو سپورهای قارچ زنگ زرد پس از قرار گرفتن  روی برگ در صورت وجود شبنم  و آب آزادانه جوانه زده  ولوله تندش  آن از طریق روزنه  به داخل برگ نفوذ  می کند. ریسه های قارچ  در داخل برگ رشد کرده  واز طریق تولید اندام مکنده با مواد داخل سلول تماس بر قرار می کند و بالاخره با توسعه ریسه در فضای بین سلولی کلنی جدید قارچ ،جوش ها و اوردیوسپورهای قارچ تشکیل می شود می شوند. عوامل محیطی موثر در بروز  وتوسعه بیماری زنگ زرد عبارت است از درجه حرارت و رطوبت  مناسب ،وجود علف های هرز گندمیان  وارقام حساس. حساس ترین مرحله رشد گیاه مرحله ظهور برگ پرچم ومتورم شدن غلاف و مرحله تشکیل خوشه می باشد.هرچه آلودگی برگ پرچم بیشتر باشد میزان خسارت وارده به محصول بیشتر خواهد بود.

مدیریت تلفیقی:

راهکارهای موثر در کنترل بیماری زنگ زرد عبارتند از:کشت ارقام مقاوم  ویا متحمل ،ازبین بردن علف های هرز گندمیان،استفاده بهینه از کودهای ازتی،از بین بردن کانون های اولیه آلودگی  ودر صورت بروز اپیدمی،یکبار سمپاشی در مرحله تورم خوشه.قارچ کش های تکتو ،تیلت وایمپکت به مقدار نیم لیتر در هکتار و قارچ کش فولیکور به مقدار یک لیتر در هکتار برای این سمپاشی توصیه می شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید