کشت فی مابین زمستانه:

کشت فی مابین زمستانه:

کشت فی مابین زمستانه در اوایل پاییز (پس از برداشت گیاه اصلی بهاره)انجام می گیردو برداشت آن در بهار (پس از برداشت گیاه اصلی کاشته شده)است .بنابراین منظور از کشت فی مابین علوفهای زمستانه کاشت در پاییز و برداشت در بهار است.

کشت فی مابین زمستانه می تواند در زمستان برای چرای دام نیز مورد استفاده قرارگیرد و یا می تواند در بهار تغذیه مناسبی برای طیور باشد. در بعضی از مناطق ایران که دارای آب کافی باشد بهره برداری از این نحوه کشت امکان پذیر است. کشت فی مابین زمستانه دارای مزایای زیادی است. یکی از مزایای این روش کاشت پوشاندن سطح خاک که مانع از فرسایش خاک توسط باد و بارن می شود. و از مزایای دیگر آن اصلاح خاک و افزایش مواد آلی خاک از طریق بجا گذاشتن بقایای ریشه ها است.

/ 0 نظر / 40 بازدید