اهداف پایداری کشاورزی ارگانیک چیست؟

پایداری بوم شناختی کشاورزی ارگانیک:

1-چرخه مجددمواد غذایی به جای کاربرد نهاده های بیرونی

2-عدم آلودگی شیمیایی خاک وآب

3-ارتقاءتنوع زیستی

4-بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش تشکیل هوموس

5-جلوگیری از فرسایش و به هم فشردگی خاک

6-دامداری حیوان دوستانه

7-استفاده از منابع تجدید پذیر

پایداری اجتماعی کشاورزی ارگانیک:

1-تولید کافی برای معیشت و درآمد

2-مواد غذایی ایمن برای خانواده با غذای سالم

3-شرایط خوب کاری برای مردان وزنان

4-توسعه سنن ودانش بومی

پایداری اقتصادی کشاورزی ارگانیک:

1-محصول رضایتبخش وقابل اتکا

2-کاهش هزینه های سرمایه گذاری وتهیه نهاده ها

3-تنوع بخشیدن به محصولات برای بهبود درآمد و کاهش خطر

4-ارزش افزوده با کیفیت  و فرآوری در مزرعه

5-راندمان بالا برای بهبود رقابت پذیری

/ 0 نظر / 10 بازدید