نکات آماده سازی وبستر کشت گندم

اولین نیاز بذر داشتن بستری مناسب، پایدار و مطمئن است. به طوری که بتواند از سایرعوامل رشد و نمو استفاده نماید و حتی الامکان از تاثیر عوامل سوء در امان باشد. عملیاتی که به منظور قرار گرفتن بذر در بستر مناسب و آغاز رویش انجام می گیرد به طور کلی عبارتند از: شخم، عملیات نرم کردن خاک، تسطیح، کود پاشی و بذر کاری، پوشاندن بذر، آماده سازی زمین برای آبیاری و انجام عملیات آبیاری.از نکات مهم آماده سازی شخم به عمق 20 سانتی متر می باشد. بهترین زمان کاشت بذر گندم در منطقه بعد از گرمای تابستان و قبل از سرمای زمستان در اوایل پائیز می باشد.برای انجام عملیات خاک ورزی، زمین کشاورزی نه باید خیلی سخت و خشک و نه خیلی نرم و مرطوب باشد. بهترین کار بدین صورت است که زمین را آبیاری کرده و تا گاو رو شدن زمین جهت انجام عملیات خاک ورزی دست نگه داریم. بعد از گاورو شدن زمین به انجام عملیات خاک ورزی بپردازیم. از آنجایی که حفظ بافت و ساختمان خاک بسیار مهم می باشد توصیه می گردد که از دستگاه های خاک ورز مرکب که چند عمل را با هم انجام می دهد و باعث کاهش تردد تراکتور در زمین می شود استفاده نمائیم حتی المقدور بقایای گیاهی باقیمانده را برای حفظ ارزش غذایی خاک دوباره به زمین بر گردانیم.اگر عملیات زراعی به خوبی انجام گیرد و بستر بذر مناسب بوده، همچنین از بذر کار برای کشت گندم استفاده گردد در میزان مصرف بذر صرفه جویی زیادی خواهد شد. کشت بذور مناسب توسط بذر کار موجب سبز شدن کلیه بذور به دلیل قرار گرفتن در عمق یکسان است.   

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان محلات

 

/ 0 نظر / 9 بازدید