گزارش عملکرد نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات

 

 

 

گزارش عملکرد نظام صنفی شهرستان محلات

 

1-تعدادکل اعضای پذیرفته شده   848 نفر

-تعداد اعضای حقیقی عضو:835 نفر

-تعداداعضای  حقوقی عضو:13 شرکت

2-تعداد 835  نفر اعضای حقیقی شامل:

-تعداد مردان عضو:766نفر

-تعداد زنان عضو:69نفر

3-تعدادپروانه های صادرشده 957فقره

-تعداد پروانه های صادر شده برای مردان عضو:856فقره

-تعداد پروانه های صادر شده برای زنان عضو:71فقره

-تعداد پروانه های  صادر شده برای شرکت ها:30فقره

4-وضعیت بیمه اعضای نظام صنفی شهرستان محلات  برحسب نفر:

-بیمه تأمین اجتماعی :486  نفر

-خدمات  درمانی:143 نفر

-بیمه ندارند :204نفر

-بیمه سلامت :9نفر

5-تعداد کل تمدیدی ها از ابتدا تاکنون:880  فقره

 6- تعداد شناسنامه بهره بردار ثبت شده 775 فقره

/ 0 نظر / 19 بازدید