گزارش عملکرد ماهیانه (فروردین سال94 )

گزارش عملکرد ماهیانه  نظام صنفی شهرستان محلات

1-تعدادکل اعضای پذیرفته شده 5نفر

-تعداد اعضای حقیقی عضو:5نفر

-تعداداعضای  حقوقی عضو:0 شرکت

2-تعداد5نفر اعضای حقیقی شامل:

-تعداد مردان عضو:5نفر

-تعداد زنان عضو:0نفر

3-تعدادپروانه های صادرشده 8فقره

-تعداد پروانه های صادر شده برای مردان عضو:8فقره

-تعداد پروانه های صادر شده برای زنان عضو:0فقره

-تعداد پروانه های  صادر شده برای شرکت ها:0فقره

4-تعداد کل پروانه های تمدید شده  17فقره

/ 0 نظر / 16 بازدید