گروه بندی بر اساس طول دوره رشد

هرگاه جمعیت بزرگی از ارقام یک گونه مورد توجه قرار می گیرد،مشاهده می شود که بعضی بسیار زود وبعضی بسیار دیر به گل رفته وسیکل حیاتی خود را تکمیل می کنند.لذا ارقام یک گیاه ممکن است براساس تعداد روز از سبز شدن تارسیدگی به گروه های زودرس ومیان رس ودیررس تقسیم نمود.طول دوره رشد یک گیاه رانباید باطول فصل رشد موجود در یک منطقه اشتباه گرفت. فصل رشد  رابه طور  قرار دادی از زمان وقوع آخرین یخبندان در بهار تا زمان وقوع اولین  یخبندان درپاییز محسوب می دارند. این مدت از سالی به سال دیگر متغیر است. میانگین طول فصل رشد موجود در یک منطقه را به طور قرار دادی وبراساس آمار هواشناسی دراز مدت از زمان پیدایش 50درصد احتمال وقوع آخرین یخبندان بهاره تا زمان پیدایش 50درصد احتمال وقوع اولین یخبندان پاییزه محسوب می دارند. دوره رشد گیاهان ممکن است قبل از آغاز فصل رشد شروع گشته ویا بعد از پایان فصل رشد نیز ادامه یابد. از نظر تئوری ،حداکثر طول دوره رشد موجود برای یک گیاه برابر حدفاصل زمانی بین رسیدن میانگین دمای شبانه روزی هوا به دمای پایه رشد گیاه مورد نظر در بهار تا رسیدن میانگین دمای شبانه روزی هوا به دمای پایه رشد آن گیاه در پاییز می باشد.

از نظر تئوریکی ،دمای پایه برابر با پایین ترین میانگین دمای شبانه روزی است که در آن رشد گیاه مورد نظر آغاز می گردد.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید