پست های ارسال شده در آدر سال 1392

نقش زعفران درپیشگیری از کاهش دید در سالخوردگی

پیشگیری از کاهش دید در سالخوردگی از آنجا کهZeaxanthine از کاروتنوئیدهای موجوددر زعفران است،به طور طبیعی در شبکیه چشم انسان نیز وجودکه  دارد،مصرف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید