اصول کلی وعلمی کشاورزی ارگانیک چیست؟

اصول علمی:

1-نگهداری وافزایش دراز مدت حاصلخیزی خاک

2-افزایش چرخه های زیستی در مزرعه بویژه چرخه های غذایی

3-تأمین منبع نتیروژن بوسیله استفاده متراکم گیاهان تثبیت کننده نتیروژن

4-حفاظت بیولوژیک گیاه برپایه پیشگیری بجای درمان

5-تنوع واریته های محصول و گونه های  حیوانات متناسب با شرایط محلی

6-دامداری متناسب با نیازهای دام

7-قدغن کردن آفت کش و کودهای شیمیایی سنتزی ،هورمونهاوتنظیم کننده های رشد

8-جلوگیری از مهندسی ژنتیک وتولیداتش

9-ممنوعیت روشها ،فرآیندها و افزودنی های خطرناک وسنتزی در فرآوری غذا

/ 0 نظر / 9 بازدید