علف های هرز گندم

 

مهار علف های هرز گندم:

هدف از مهار علف های هرز ،ریشه کنی کامل آنها نیست بلکه مهار در حد مطلوب است.

عکس

 

 عکس

 

 

 

 

 عکس

                                                                                                                                       پیشگیری

بوجاری و پاکسازی بذرهای مصرفی از علف های هرز

 

 عکس

روش های زراعی و مکانیکی:

 عکس

عکس

عکس

عکس

                                    

 

عکس                                                                                     

 

  

مبازره شیمیایی:

 

عکس                                                                                        

 

 

علف کش ها بر اساس طیف  کنترل علف های هرز به دو گروه تقسیم می شوند:

1-علف کش های عمومی:رانداب

2-علف کش های اختصاصی:1-باریک برگ کش 2-پهن برگ کش

علف های هرز باریک برگ:

جوموشی

 عکس

چاودار

 عکس

 چچم

 

 عکس

 یولاف 

 

 عکس

دم روباهی 

  عکس

 

باریک برگ کش:

 

 

زمان مصرف

 

دز مصرفی در هکتار

 

نام سم

 

مرحله 2 برگی علف های هرز تا اواسط پنجه دهی آن

 

1لیتر

 

تاپیک

 

مرحله 2 برگی علف های هرز تا اواسط پنجه دهی آن

 

1لیتر

 

پوماسوپر

 

مرحله 2تا4 برگی علف هرز

 

1لیتر

 

ایلوکسان

 

علف های هرز پهن برگ:

شقایق وحشی

  عکس

 

خارشتر

 

 

 

 عکس

 

بابونه

 

 عکس

 

                                                                                                                         

کیسه کشیش

 

 عکس

ازمک

 

 

عکس

خاکشیر 

عکس 

 

پهن برگ کش:

 

زمان مصرف

 

دز مصرفی در هکتار

 

نام سم

 

شروع تا انتهای پنجه زنی گندم

 

30-25گرم

 

گرانستار

 

2تا4برگی گندم

 

5/1لیتر

 

برومایسید

 

از 5برگی تا ظهور دومین میانگره گندم

 

5/2لیتر

 

دوپلسان سوپر

 

 

توجه:

بهتر است در اولین فرصت از علف کش استفاده نمود،چراکه با رشد علف های هرز ،از کارایی علف کش کاسته می شود.

از اختلاط سموم علف کش  ناسازگار باهم خصوصا"علف کش های هورمونی با سایر علف کش ها خودداری نماییم.

به شرایط جوی در هنگام سم پاشی توجه کنیم.

عکس            عکس

/ 1 نظر / 69 بازدید