بهاره سازی در غلات

بهاره سازی در غلات

غلات پاییزه برای عبور از مرحله رویشی و ورود به مرحله زایشی (گلدهی)نیاز به مقدار معینی سرما به مدت زمان کافی دارند و اگر این سرما ،توسط گیاه دریافت نشود گیاه فقط رشد رویشی خواهد داشت وبه ساقه نمی رود و گل آذین تشکیل نمی دهد .اگر این َسرما توسط گیاه دریافت شود می گویند که عمل بهاره سازی  به صورت طبیعی انجام شده  وگیاه به گل می رود .نیاز سرمایی (بهاره سازی)را می توان به صورت مصنوعی در بذور غلات انجام داد بدین طریق که ابتدا بذور را خیس کرده وبه مدت 10-24ساعت در دمای 15-18درجه سانتی گراد قرار می دهند (با تهویه مناسب)و سپس به مدت 4-5هفته  در دمای نزدیک صفر (زیر 10درجه سانتی گراد)قرار می دهند و سپس بذور را در بهار می کارند و بدین طریق نیاز سرمایی رفع می شود. 

/ 0 نظر / 7 بازدید