خصوصیات کلی گیاهان علوفه ای تیره بقولات(لگومینوزها)

 

خصوصیات کلی گیاهان علوفه ای تیره بقولات(لگومینوزها)

زیر تیره این گیاهان پروانه  آسا می باشد که حدود 400نژاد و 9000جنس را شامل می شوند و انواع آنها در سراسر کره زمین پراکنده اند .گیاهان علوفه ای تیره بقولات یک ساله و یا چند ساله هسنتد.بذر آنها یا بصورت خالص یا بصورت مخلوط با سایر گیاهان علفی کشت می شوند.

ساقه و برگ:

ساقه بقولات دارای گره داخلی کشیده و نقطه رشد انتهایی هستند که رشد انتهایی با قطع جوانه ازبین می رود.ساقه ها به صورت راست (افراشته)و در بعضی از گونه ها ساقه ها به صورت خزنده (استولون)و یا به صورت ریزم دیده می شوند. برگ ها به صورت ساده (تک برگی)یا مرکب می باشد که معمولا"از سه یا چهار برگچه تشکیل شده اند.

 

ریشه:

ریشه لگومها غالبا"عمیق و توسعه یافته می باشد که شامل یک ریشه اصلی همراه با انشعابات جانبی می باشد. یکی از ویژگی های ریشه های لگومها ی علوفه ای همزیستی با باکتری های تثبیت کننده ازت (ریزو بیوم)است. که این باکتری ها در داخل گر ه های ریشه و روی ریشه لگومها رشد می کنند.

ازت مورد نیاز گیاه با واکنش های بیولوژیکی تثبیت می گردد.جذب ازت از طریق باکتری ریزوبیوم انجام می گیرد که ازاین طریق ازت هوا جذب شده و تبدیل به آمونیوم می گردد که نهایت به صورت پروتئین در اختیار اندامها ی گیاهی قرار می گیرد.

بقولات علو فه ای به واسطه امکان همزیستی با باکتری ریزوبیوم ،خاک زراعی را نیز از ازت غنی نموده و بقایای آن را در خاک در اختیار گیاهان چرخه تناوب قرار می دهند. این باکتری ها کیفیت  و محصول علوفه را بالا می برند.

 

جدول-مقدار ازت تشکیل شده در زراعت چند نوع گیاه علوفه ای

نوع محصول

کیلو گرم ازت در هکتار

یونجه

200-70

ماشک گل خوشه ای

98

شبدر

140

عدس

168-149

سویا

200-20

 

گل آذین:

گل آذین لگومهای علو فه ای دارای پنج کاسبرگ یک کاسه با پایه مشترک هستند. جام گل شامل پنج گلبرگ است :یک گلبرگ منفرد پهن و بزرگ خارجی(درفش)،دو گلبرگ کناری و دو گلبرگ ناودانی (زرورقی)چسبیده به هم.گلبرگهادارای 10پرچم هستند که 9عدد آنها به هم متصل و یکی به صورت آزاد است. گلبرگها مادگی گل را در بر می گیرند.

/ 0 نظر / 772 بازدید