طبقه بندی گیاهان زراعی براساس هدف تولید ومورد مصرف

1-غلات:گیاهانی از تیره گندمیان یا غلات که به منظور دستیابی به دانه خوراکی کشت می شوند .مانند گندم،جو ،ذرت وغیره.دانه این گیاهان ازنظرنشاسته غنی واز لحاظ پروتئین نسبتا"فقیر می باشد.

2-حبوبات :شامل گیاهان خانواده Fabaceae,leguminosaeمانند نخود،عدس و...می باشند که هدف از کشت آنها برداشت دانه جهت تغذیه انسان بوده وبرخلاف غلات از نظر پروتئین غنی ونشاسته کمی دارند.

3-گیاهان روغنی:گیاهانی از تیره های مختلف هستند که جهت روغن گیری از دانه تولیدی کشت می شوند .شامل گیاهانی مانند پنبه،آفتابگردان،کتان،سویا،کلزاو...می باشند.

4-گیاهان علوفه ای:گیاهانی از تیره های مختلف هستند که جهت استفاده از قسمت های هوایی در تغذیه دام کشت می گردند .مانند یونجه ،شبدر،اسپرس.

5-گیاهان ریشه ای:گیاهانی از تیره های مختلف هستند که برای استفاده از ریشه غده های آنها کشت می گردند. مانندچغندرقند،هویج،شلغم،سیب زمینی شیرین.

6-گیاهان لیفی:گیاهانی از تیره های مختلف هستند که برای استفاده از الیاف آنها کشت می گردند.مانند پنبه،کتان،کنف،شاهدانه.

7-گیاهان غده ای:گیاهانی از تیره های مختلف هستند که برای استفاده از ساقه ضخیم شده  وزیرزمینی آنها کشت می گردند .مانند سیب زمینی،یام،کاواسا.

8-گیاهان قندی:گیاهانی از تیره های مختلف هستند که برای قندگیری از عصاره شیرین آنها کشت می گردند.مانند نیشکر وچغندر قند.

9-گیاهان داروئی :گیاهانی از تیره های مختلف هستند که به منظور استفاده از ترکیبات داروئی آنها کشت می شوند.مانند:گاوزبان،بابونه،قهوه.

/ 0 نظر / 17 بازدید