چراسوزاندن مواد گیاهی معایب زیادی دارد؟

1-میزان زیادی از کربن ،نتیروژن وسولفور به صورت گاز آزاد شده و درنتیجه از دست می روند.

2-مواد مغذی خاکستر با اولین باران به راحتی شسته می شود.

3-مواد گیاهی منابع با ارزش مواد آلی خاک می باشند که سوخته می شوند.

4-سوزاندن به حشرات مفید و میکروار ارگانیسم های موجود در خاک آسیب وارد می کند.

در کشاورزی ار گانیک،مواد گیاهی فقط باید در موارد استثنایی (مانند آلودگی گیاهان توسط بیماری ها یا علف های هرز چند ساله  بادوام )سوزانده شوند. در عوض آنها می توانند به عنوان مالچ یا کمپوست مورد استفاده قرار گیرند.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید