جلسات نظام صنفی کشاورزی

دومین جلسه کمیته باغبانی نظام صنفی کشاورزی محلات

مقرر گردید

که جلسات کمیته باغبانی به صورت منظم و هر هفته برگزارگردد.

طرح تهیه شناسنامه باغات با محوریت نظام صنفی پیگیری شود.

پیشنهادات و نظرات باغداران بررسی شود و در جلسات بعدی نظرات ایشان مطرح می شود.

ارزیابی اقدامات صورت گرفته در خصوص احیا باغات محلات صورت گیرد.

 

/ 0 نظر / 50 بازدید