کشت فی ما بین:

کشت فی ما بین:

در این روش از فاصله زمانی بین کاشت و برداشت دو زراعت اصلی می توان برای کاشت گیاهان علوفه ای استفاده نمود. این روش می تواند برای مناطقی که دامپروری درآن رایج است  جوابگوی کمبود علوفه در منطقه شود. هدف از کاشت فی مابین بهره برداری هرچه بیشتر از زمین زراعی در شرایط مناسب آب وهوایی به منظور تولید علوفه زیادتر است. اهمیت این روش کاشت علاوه بر تولید علوفه بیشتر ،حاصلخیز نمودن خاک زراعی است که البته توسعه این روش مر بوط به آب ،هوا و خاک در منطقه می باشد. در این روش کشت به دلیل کوتاه بودن فا صله زمانی رشد و نمو وهمچنین کوتاه بودن دوره بهره برداری در صورتی مقرون به صرفه است که تهویه خاک به خوبی انجام گرفته و آب کافی در اختیار باشد.

کشت فی مابین به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرد:کشت فی مابین زمستانه و کشت فی مابین تابستانه .

/ 0 نظر / 22 بازدید