چگونه می توان فرسایش خاک راتشخیص داد؟

 

4-جمع شدن ذرات ریز در یک حفره و گودال نشان دهنده فرسایش خاک است.

5-رنگ قهوه ای آب زهکشی و جوی آب بعداز باران سنگین ،علامت قابل اطمینان برای فرسایش خاک در حوزه آبریز

است.

6-ریشه درختان به طور جزئی قابل مشاهده می باشند.

چگونه می توان از فرسایش خاک جلوگیری کرد؟

1-کاهش قدرت فرسایش باران با پوشاندن سطح خاک با پوشش گیاهی یا مالچ

2-افزایش نفوذ پذیری آب باران در سطح خاک

3-کاهش سرعت جریان آب در سراشیبی ها باکمک سازه های مختلف

/ 0 نظر / 9 بازدید