نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/٤/٥
تأثیر کود ورمی کمپوست بر روی گلهای زینتی: ... نظرات() 

تأثیر کود ورمی کمپوست بر روی گلهای زینتی:

1-افزایش رایحه گلهای معطر

2-افزایش ماندگاری گلهای شاخه بریده و تشدید ریشه زایی قلمه ها

3-افزایش مقاومت به تنشهای محیطی

4-بهبود جوانی زنی بذرها

5-شادابی و طراوت در رویش شاخه ها

6-افزایش در میزان شاخ وبرگ ها

7-رشد ساقه و تعداد گلبرگ ها و ظاهری زیبا تر در گیاهان زینتی می شود.