نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/٤/٥
کودهای آلی خاک را با مواد آلی بارور می کنند که دارای اثرات مثبت زیر می باشد: ... نظرات() 

1-عرضه  مواد غذایی متعادل شده وبه نگهداری سالم گیاهان کمک می کند.

2-فعالیت زیستی خاک افزایش می یابد که این امر باعث بهبود حرکت مواد غذایی از منابع ارگانیک وشیمیایی و همچنین تجزیه مواد سمی می گردد.

3-کلنی قارچ ها میکوریز در اطراف ریشه گیاهان افزایش یافته وباعث بهبود میزان فسفر می گردد.

4-کمپوست زمانی که درخاک به کار برده شود،توانایی سرکوب کردن  وازبین بردن عوامل بیماریزای خاکزی را دارد.

5-به علت ساختمان مناسب خاک رشد ریشه ها افزایش می یابد.

6-هوموس باعث بهبود ظرفیت تبادلی مواد غذایی شده واز اسیدی شدن خاک جلوگیری می کند.