نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/٤/٥
کشت مخوط دارای چه روشهایی است؟ ... نظرات() 

1-کشت مخلوط:دو یا چند محصول در یک زمان و یک مکان مشخص کاشته می شوند ویا دریک زمان در کنار ردیف های مجاور کاشته می شوند. یک گیاه هم ممکن است به صورت حاشیه ای کاشته شود.

2-کشت درخطوط:دو یا چند محصول در یک زمان و در خطوط همجوار کاشته شوند.

3-کشت تدریجی:گیاه ثانویه قبل از برداشت گیاه اولی کشت می شود.

4-کشت ترکیبی:درختان و گیاهان یکساله باهم کشت شوند.