نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/٤/٥
اصول کلی وعلمی کشاورزی ارگانیک چیست؟ ... نظرات() 

درسطح کلی:

1-اصلاح ونگهداری فضای سبز طبیعی وکشت بوم ها

2-پرهیز از استفاده بی رویه و آلودگی منابع طبیعی

3-حداقل استفاده از منابع  وانرژی تجدید ناپذیر

4-تولید مقادیر کافی غذایی سالم و باکیفیت

5-ایجاد درآمد کافی در محیط کاری ایمن وسالم

6-قدر نهادن به دانش بومی ونظام های کشاورزی

برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را کلیک کنید


اصول علمی:

1-نگهداری وافزایش دراز مدت حاصلخیزی خاک

2-افزایش چرخه های زیستی در مزرعه بویژه چرخه های غذایی

3-تأمین منبع نتیروژن بوسیله استفاده متراکم گیاهان تثبیت کننده نتیروژن

4-حفاظت بیولوژیک گیاه برپایه پیشگیری بجای درمان

5-تنوع واریته های محصول و گونه های  حیوانات متناسب با شرایط محلی

6-دامداری متناسب با نیازهای دام

7-قدغن کردن آفت کش و کودهای شیمیایی سنتزی ،هورمونهاوتنظیم کننده های رشد

8-جلوگیری از مهندسی ژنتیک وتولیداتش

9-ممنوعیت روشها ،فرآیندها و افزودنی های خطرناک وسنتزی در فرآوری غذا