نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/٤/٥
اهداف پایداری کشاورزی ارگانیک چیست؟ ... نظرات() 

این ادعا وجود دارد که کشاورزی ارگانیک یک نظام پایدار است.در مورد کشاورزی ،پایداری به مدیریت موفق منابع کشاورزی به منظور برآوردن نیازهای بشر وهمزمان نگهداری و بهبود کیفیت محیطت زیست و منابع طبیعی اطلاق می شود.بنابراین پایداری را درکشاورزی ارگانیک باید از منظری که در برگیرنده ابعاد بوم شناختی،اقتصادی واجتماعی باشد دید.

برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را کلیک کنید


پایداری بوم شناختی کشاورزی ارگانیک:

1-چرخه مجددمواد غذایی به جای کاربرد نهاده های بیرونی

2-عدم آلودگی شیمیایی خاک وآب

3-ارتقاءتنوع زیستی

4-بهبود حاصلخیزی خاک و افزایش تشکیل هوموس

5-جلوگیری از فرسایش و به هم فشردگی خاک

6-دامداری حیوان دوستانه

7-استفاده از منابع تجدید پذیر

پایداری اجتماعی کشاورزی ارگانیک:

1-تولید کافی برای معیشت و درآمد

2-مواد غذایی ایمن برای خانواده با غذای سالم

3-شرایط خوب کاری برای مردان وزنان

4-توسعه سنن ودانش بومی

پایداری اقتصادی کشاورزی ارگانیک:

1-محصول رضایتبخش وقابل اتکا

2-کاهش هزینه های سرمایه گذاری وتهیه نهاده ها

3-تنوع بخشیدن به محصولات برای بهبود درآمد و کاهش خطر

4-ارزش افزوده با کیفیت  و فرآوری در مزرعه

5-راندمان بالا برای بهبود رقابت پذیری