نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/٤/٥
خاکورزی چیست و اهداف آن کدام است؟ ... نظرات() 

خاکورزی خاک شامل تمام اعمال مکانیکی برای نرم کردن ،برگرداندن یا مخلوط خاک می باشد،مانند شخم زدن،کندن ،بیل زدن ،مازو کشیدن و...

اهداف خاکورزی:

1-نرم کردن خاک به منظورتهسیل نفوذ ریشه گیاهان

2-بهبود تهویه خاک

3-تحریک فعالیت ارگانیسم های خاک

برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب راکلیک کنید


 

4-افزایش نفوذپذیری آب

5-کاهش تبخیر

6-از بین بردن و کنترل علف های هرز وآفات خاک

7-وارد کردن بقایای محصولات وکودهای خاک

8-آماده سازی بستر مناسب برای بذور وگیاهچه

9-برطرف کردن فشردگی خاک که به علت فعالیتهای قبلی ایجاد می شود.

ماشین آلات مناسب برای خاکورزی کدامند؟

1-ادوات خاکورزی اولیه :گاو آهن،گاوآهن برگردان ،چنگه وبیل

2-ادوات خاکورزی ثانویه:کولتیواتورها،هرس ها ،شن کش ها

3-ادوات شخم بین ردیفها :کولتیواتورهای بین ردیفی ،کج بیل

4-ادواتی برای شکل دادن به زمین:پشته سازها ،کج بیل