نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/٤/٥
چگونه می توان مواد ارگانیکی خاک را افزایش داد؟ ... نظرات() 

1-باقی گذاشتن بقایای گیاهی در مزرعه

2-استفاده از کودهای ارگانیکی

3- مالچ پاشی بامواد گیاهی یا ضایعات کشاورزی

4- استفاده از کمپوست

5-استفاده از کودهای سبز یا گیاهان پوششی

6-تناوب کشت مناسب

7-کاهش شخم خاک

8-جلوگیری از فرسایش خاک