نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/۱٠/٥
کشت فی مابین تابستانه: ... نظرات() 

کشت فی مابین تابستانه:

کشت فی مابین تابستانه در بهار(پس از برداشت گیاهان اصلی پاییزه)کاشته می شود و برداشت آن در تابستان یا اوایل پاییز انجام می گیردکه در این زمان نیز اقدام به کشت گیاهان اصلی پاییزه می شود.بنابراین منظور از کشت فی مابین تابستانه کاشت در بهار و برداشت در تابستان یا در پاییز است.