نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/۱٠/٥
کشت خالص: ... نظرات() 

کشت خالص(کشت اصلی):

این روش متداول کشت و کار گیاهان علوفه ای است و دراین روش ،گیاهان علوفه ای مانند بیشتر گیاهان زراعی بهاره یا پاییزه به صورت زراعت اصلی  و بدون وجود گیاهان دیگر کاشته می شوند. کشت خالص گیاهان علوفه ای بیشتر در پاییز انجام می گیرد.