نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/۱٠/٥
تقسیم بندی گیاهان علوفه ای از نظر نحوه کاشت ... نظرات() 

تقسیم بندی گیاهان علوفه ای از نظر نحوه کاشت

جهت استفاده هرچه بیشتر گیاهان علوفه ای می توان تحت شرایط مساعد از فاصله زمانهای موجود بین برداشت تا کاشت گیاهان علوفه ای و گیاهان زراعی بهره برداری نمود.

به طور کلی نحوه کاشت گیاهان علوفه ای را می توان به سه گروه تقسیم بندی کرد:

-کاشت خالص(کشت اصلی)

-کاشت مخلوط

-کاشت فی مابین