نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/٩/٧
بهاره سازی در غلات ... نظرات() 

بهاره سازی در غلات

غلات پاییزه برای عبور از مرحله رویشی و ورود به مرحله زایشی (گلدهی)نیاز به مقدار معینی سرما به مدت زمان کافی دارند و اگر این سرما ،توسط گیاه دریافت نشود گیاه فقط رشد رویشی خواهد داشت وبه ساقه نمی رود و گل آذین تشکیل نمی دهد .اگر این َسرما توسط گیاه دریافت شود می گویند که عمل بهاره سازی  به صورت طبیعی انجام شده  وگیاه به گل می رود . نیاز سرمایی (بهاره سازی)را می توان به صورت مصنوعی در بذور غلات انجام داد بدین طریق که ابتدا بذور را خیس کرده وبه مدت 10-24ساعت در دمای 15-18درجه سانتی گراد قرار می دهند (با تهویه مناسب)و سپس به مدت 4-5هفته  در دمای نزدیک صفر (زیر 10درجه سانتی گراد)قرار می دهند و سپس بذور را در بهار می کارند و بدین طریق نیاز سرمایی رفع می شود.