نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩۱/٩/٧
مهمترین آفات مزارع گندم ... نظرات() 

مهمترین آفات مزراع گندم در محلات:

1-سن گندم

2-شته روسی

3-زنبور ساقه خوار گندم