نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
۱۳٩٢/٩/٧
نقش زعفران درپیشگیری از کاهش دید در سالخوردگی ... نظرات() 

پیشگیری از کاهش دید در سالخوردگی

از آنجا کهZeaxanthine از کاروتنوئیدهای موجوددر زعفران است،به طور طبیعی در شبکیه چشم انسان نیز وجودکه  دارد،مصرف زعفران در تنظیم کار کرد سلول های بینایی موثر است  واز این سلول ها در مقابل آسیب ها محافظت می کند.همچنین با احیای سلول ها ی آسیب دیده ،از پیشرفت بیمار ی های چشم جلوگیری  می کند.بر اساس تحقیقات  مراکز دانشگاهی  در ایتالیا،مصرف زعفران در درمان اختلالات لکه زرد شبکیه  که در سنین  سالخوردگی  ایجاد می شود ،موثر است  و از پیشرفت  بیماری های ژنتیکی چشم جلوگیری می کند.