نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان محلات
هویت بخشیدن به کشاورزان زحمت کش
اخبار
 

 

دوره آموزشی ملی و سراسری ویژه كارگزاران و كارشناسان مسئول امور تشكلها و نظامهای صنفی كشاورزی سازمان تعاون روستایی استانهای كشور اوایل اردیبشهت ماه جاری در اصفهان برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، مباحث این دوره به شیوه "مشاركتی" و با بیان مساله و مشاركت همه اعضای حاضر در بحث و نتیجه گیری مشترك در دو پانل(هر پانزده استان یك پانل) با مدیریت روسای گروههای دفتر امور تشكلهای كشاورزی ارائه شد.

شرح مباحث و نتایج ارائه شده در هر یك از این چهار گروه در پی می آید: 

  

 

 

 

محور مباحث:

0          تبیین نحوه سازماندهی و تشكیل یك نظام صنفی در سطح شهرستان

ü        فرآیندهای اجرایی آن شامل:-درخواست تاسیس، عضوگیری، اعلان عمومی تاسیس نظام صنفی و زمان برگزاری، مكان و ... مجمع عمومی

ü        اقدامات دبیرخانه شهرستانی برای صدور پروانه تاسیس نظام شهرستان

ü        اقدامات دبیرخانه استانی و صدور پروانه تاسیس به اعضاء، رئیس سازمان جهاد كشاورزی و مدیر تعاون روستایی

 • آشنایی با نحوه برگزاری مجامع عمومی

ü        انواع مجامع عمومی شامل: موسس / عادی سالیانه و انتخابات و .../ فوق العاده

 • اقدامات دبیرخانه نظام صنفی در سطح شهرستان و استان جهت برگزاری مجامع عمومی و هماهنگی با دستگاههای اجرایی ذیربط
 • سازماندهی و ساماندهی خبرگان كشاورزی و هماهنگی و حمایتی تشكل های كشاورزی

ü        نحوه سازماندهی و ساماندهی انجمن های شهرستانی و كانون های استانی خبرگان و هماهنگی با مدیریت ترویج استان

ü        زمینه سازی جهت تعامل بیشتر خبرگان و هماهنگی و حمایتی با بخش های اجرایی جهاد كشاورزی در پیشبرد اهداف و وظایف و ماموریت های تعیین شده

 • توجیه و تبیین فرم انتخاب نمونه در خصوص نظام صنفی كشاورزی شهرستان

v       انتظارات نهایی از همكاران در پنل پایانی دوره:

ü        رعایت قوانین و مقررات مرتبط با نظام صنفی كشاورزی توسط خود نظام صنفی و همكاران در برگزاری مجامع عمومی

ü        هماهنگی با دستگاههای اجرایی جهت حضور موثر نظام صنفی استان و شهرستان در مراجع تصمیم گیر و تصمیم ساز

ü        نظارت بر روند انجام امور توسط نظام صنفی و تشكل های كشاورزی و پرهیز از دخالت در امور

ü        ساماندهی تشكل های خبرگان، هماهنگی و حمایتی تشكل ها و انجمن های تخصصی

ü        تكمیل فرم انتخاب نظام صنفی نمونه در سطح استان و ارسال به دبیرخانه مركزی و .... برای تقدیر از نمونه در ستاد نمونه های استان

ü        مطالعه با دقت اسناد و مستندات و مقررات مرتبط با نظام صنفی كشاورزی.

     

محور مباحث:

 • بررسی وضعییت فعالیت دبیرخانه نظام صنفی كارهای كشاورزی در استان و شهرستان و تشریح وظایف و اقدامات

 

 • تشریح فرآیند كد گذاری و نحوه تعیین عناوین مشاغل بخش كشاورزی

 

 • تشریح وضعیت و ضرورت ارتباط و تعاملات با بخشهای تخصصی در مركز و استانها

 

 • تشریح گروههای تخصصی و وظایف و اقدامات

 

 • تشریح و بررسی دستورالعمل جدید صدور پروانه و تمدید پروانه.

انتظارات و موارد مورد تاکید:

ü        بررسی وظایف دبیرخانه در سطح شهرستان و استان و لزوم مستند سازی کلیه اسناد و مدارک مرتبط با نظام صنفی

 

ü        تشکیل کارگروههای تخصصی  مطابق مقررات واساسنامه جهت همکاری و تعامل نظام صنفی با سایر بخشها و دستگاههای مرتبط بیرونی که زمینه و بسترساز پویایی وفعال شدن نظامهای صنفی را فراهم می نماید.

 

ü        توضیح نحوه و اهمیت شناسایی و طبقه بندی مشاغل کشاورزی بر اساس استانداردهای بین المللی و آماده شدن جلد دوم کتاب مشاغل و تاکید بر این موضوع که تخصیص کد منبعد با تقاضا و درخواست شغل فقط با ارائه و تکمیل فرم شماره 2 وارسال ازطرف سازمان تعاون روستایی امکان پذیر می باشد.

 

ü        شیوه نامه صدور و تمدید پروانه فعالیت مورد تشریح و بررسی قرارگرفت وتاکید شد درآینده یکی از آسیب ها به نظام صنفی صدور بی برنامه و ضابطه پروانه فعالیت برای اعضاء می باشد که لازم است همکاران در استان وشهرستان نظارت کامل برروند صدور پروانه فعالیت طبق مقررات داشته باشند.  

 

ü        در خصوص هیئت های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات صنفی ضمن مشارکت وارائه دیدگاههای همکاران مقرر شد همکاران استانی نظرات خود را درخصوص چارچوب شیوه نامه مربوط به هیئت ها را مکتوب به دفتر ارسال نمایند تا بعد از بررسی و جمع ببندی شیوه نامه در کارگروهی با حضور تعدادی از همکاران استانی ، تدوین نهایی گردد.

گفتنی است در هر یک از موارد مطروحه فوق الذکر، ضمن ارائه دیدگاه و نظرات همکاران، تجربیات موفق استانها نیز تبیین گردید.

 
 
 

محور مباحث:

1- راهبردها و سیاست های دفتر امور تشكل های كشاورزی در سال 94

2- تشریح و تبیین دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی فعالیت های تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی

3- توضیح فرم های گزارش عملكرد تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی و اصلاحات انجام شده در ان ها

راهبردهای دفتر امور تشكل های كشاورزی:

راهبردها و سیاست های تدوین شده برای دفتر امور تشكل های كشاورزی با توجه به قوانین بالادستی و سیاست های كلی سازمان مركزی تعاون روستایی در حوزه تشكل ها و نظام صنفی برای مسئولین امور تشكل های استان ها تشریح شد .

1-          ایجاد تمهیدات لازم برای هویت بخشی به شاغلین بخش كشاورزی و افزایش قدرت چانه زنی و تأثیر گذاری تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی در سیاست گذاری، تصمیم سازی،تصمیم گیری و نقش آفرینی در تولید، تجارت و تنظیم بازار محصولات كشاورزی

2-          ایجاد تمهیدات لازم برای آموزش و توانمندسازی اركان تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی و كارگزاران مرتبط با تشكل های بخش كشاورزی

 

3-          تقویت باور عمومی و افزایش اعتماد به نقش محوری و اثرگذار مشاركت های مردمی، تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی در توسعه پایدار بخش كشاورزی در شاغلین، سیاستگذاران و مدیران ارشد اجرایی

 

4-          تقویت و كارآمد نمودن سیستم نظارت و ارزیابی فعالیت های تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی با اصلاح و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و مقررات مرتبط در راستای وظایف حاكمیتی

 

5-          زمینه سازی برای ایجاد ارتباط و تعامل تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی با مراجع قانون گذار، سازمان ها، دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی حهت بهره برداری از ظرفیت قانونی دستگاه ها در توسعه فعالیت های مرتبط 

 

تشریح و تبیین دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی فعالیت های تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی:

دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی فعالیت های تشكل ها و نظام صنفی به همراه فرم های مرتبط كه پس از تدوین و تهیه پیش نویس در گردهمایی های منطقه ای سال 93 با مسئولین امور تشكل های كشاورزی در سراسر كشور طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. در این گردهمایی نهایی شده و قرار شد با ابلاغ رسمی آن توسط دفتر مبنای عمل تمام استان ها برای نظارت و ارزیابی فعالیت های تشكل ها و نظام صنفی در سطح استان و شهرستان قرار گیرد.

توضیح فرم های گزارش عملكرد تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی و اصلاحات انجام شده در آنها:

دفتر امور تشكل های كشاورزی در پایان هر سال با دریافت نظرات و پیشنهادات استان ها فرم های گزارش عملكرد تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی را اصلاح و بروز می نماید تا دریافت آمار و اطلاعات  گزارش عملكرد مطابق با سیاست ها و برنامه های هر ساله حوزه تشكل ها و نظام صنفی باشد.

در این گردهمایی نیز فرم های شماره 7 و 8 دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی كه مربوط به گزارش عملكرد می باشد مورد مشورت مسئولین امور تشكل های كشاورزی استان ها قرار گرفته و اصلاحات لازم صورت پذیرفت تا مبنای عمل سال 94 باشد.

 

سرفصلهای مورد بحث:

 • وظایف حاكمیتی در امور توانمندسازی، آموزش و حمایت تشكلها و نظامهای صنفی

 

 • آموزش و اطلاع رسانی

 

 • بررسی اقدامات انجام شده و مسائل و مشكلات استانها در امور حمایتی و آموزشی تشكلها و نظام صنفی

 

 • راهكارهای نهادینه سازی اجرای وظایف آموزشی در نظام های صنفی

 

 • وبلاگها و وب سایتهای نظامهای صنفی در استانها و نحوه ساماندهی آنها

 

جمع بندی و تصمیمات اتخاذ شده:

 • تنها متولی امور تشكلهای بخش كشاورزی، امور تشكلهای سازمان تعاون روستایی می باشد و لازم است ارتباطات و تعاملات با تشكلهای فعال در بخش كشاورزی صرف نظر از اینكه از كجا مجوز گرفته اند مورد توجه و تأكید قرار گیرد.

 

 • یكی از چالشهای مهمف شناخت ناكافی از نظام صنفی در مجموعه جهادكشاورزی می باشد بر این اساس توسعه ارتباطات با جهاد كشاورزی استان و شهرستانهای تابعه مورد توجه و پیگیری و نسبت به معرفی نظام اقدامات لازم بعمل آید.

 

 • هدایت افراد توانمند برای حضور در هیئت مدیره نظامهای صنفی و سایر تشكلها مورد توجه قرار داده شود.

 

 • هدایت و راهنمایی و تشویق نظامهای صنفی به بهره گیری از وبلاگها و وب سایتهای مرتبط با نظام

 

 • توجیه و اطلاع رسانی مخاطبان اعم از دولتی و غیردولتی مهمترین و اصلی ترین اقدام در سطوح ملی، استانی و شهرستانی می باشد.

 

 • شناسایی تشكلهای فعال در سطوح ملی، استانی و شهرستانی در برنامه فعالیتها قرار گیرد.

 

 • فعالیت در امور تشكلها نیاز به علاقمندی، ایمان به نقش و تأثیرگذاری آنها در توسعه كشاورزی كشور و احقاق حقوق آنان دارد.

 

 • توانمندی و توانمندسازی تشكلها از جنبه های مختلف آن مورد توجه و تأكید است. از جمله این موارد كه مورد توجه و تأكید و در اولویت می باشد عبارتند از:

 

 • ترغیب نظامهای صنفی كشاورزی برای اطلاع رسانی و معرفی نظام صنفی كشاورزی به عموم كشاورزان

 

 • برگزاری جلسات با رؤسای استانداری ها، جهادكشاورزی، و سایر سازمانها و نهادها

 

 • بهره گیری از فرصت برگزاری مجامع برای اطلاع رسانی و آموزش و معرفی نظام صنفی كشاورزی

 

 • بهره گیری از رسانه های انبوهی و جمعی برای معرفی نظام  صنفی كشاروزی به آحاد مردم

 

 • بهره گیری ار اماكن تحت پوشش سازمان مانند مركز خرید، فروشگاهها، دفاتر تعاونی ها و اتحادیه ها

 

 • بهره گیری از جلسات هیئت مدیره تشكلها و نظامهای صنفی بعنوان یك فرصت آموزشی

 

 • وبلاگها و وب سایتهایی كه توسط نظامهای صنفی كشاورزی شهرستانی و استانی راه اندازی شده است مورد بازدید دائمی قرار گرفته و برای مؤثر شدن آنها مورد هدایت قرار گرفته و اطلاعات لازم در اختیار آنها قرار گیرد. در این زمینه سه نكته مهم مورد توجه قرار داده شود:

 

 • تأكید بر عدم ورود به مسائل سیاسی و احیاناً جانبداری از افراد و یا گروههای سیاسی،

 

 • تأكید بر انعكاس و ارائه فعالیتها و اقدامات نظام صنفی در سطح شهرستان یا استان مورد فعالیت،

 

 • ارائه اطلاعات مورد نیاز كشاورزان و مخاطبین در سطح شهرستان مورد فعالیت.


ارسال در تاریخ شنبه 19 اردیبهشت 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی
 

 

 

هیات دولت و دیوان محاسبات كشور از نظام صنفی كشاورزی و سازمان تامین اجتماعی خواسته است تا هر چه سریعتر نسبت به ارائه آمار تعداد اعضای نظام های صنفی كشاورزی استفاده كننده از بند "و" تبصره 15 قانون بودجه 1393 كل كشور اقدام نمایند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، با توجه به فوریت در اخذ و جمع بندی گزارش عملكرد بند "و" تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 كل كشور مبنی بر برخورداری کشاورزان و بهره برداران دارای پروانه فعالیت نظام صنفی از قانون معافیت کارگاه های زیر 5 نفر، دفتر امور تشكل های كشاورزی از دبیران اجرایی نظام های صنفی كشاورزی استان ها خواست تا طی هماهنگی با نظام های صنفی شهرستان های تابعه نسبت به ارائه آمار تعداد اعضای نظام های صنفی كشاورزی بیمه شده (تامین اجتماعی) و استفاده كننده از بند و تبصره 15 قانون بودجه 1393 كل كشور(تعداد كشاورزان بیمه شده تامین اجتماعی در سال 93) حداكثر تا تاریخ 14/2/1394 اقدام فوری داشته و آمار مربوطه را از طریق سازمان تعاون روستایی استانها به ایمیل tashakolha@corc.ir ارسال دارند.

استان

تعداد عضو نظام صنفی كشاورزی

تعداد كشاورزان عضو نظام صنفی كه از مزایای بند "و" استفاده نموده اند(فقط1393)

 

 

 

  

ارسال در تاریخ دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی
 

 

 

داوطلبان تصدی سمتهای رئیس، نایب رئیس و خزانه دار شورای مركزی و بازرس هیات عمومی نظام صنفی كشاورزی كشور، ملزم به ارائه برنامه جامع مدون برای فعالیت در 3 سال تصدی خود در نظام صنفی كشاورزی كشور شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نظام صنفی كشاورزی، دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی با اعلام این موضوع تاكید داشته است كه این داوطلبان همچنین می بایست برنامه ریزی مناسب جهت حضور حداقل 3 روز كاری پس از انتخاب در دفتر مركزی نظام صنفی كشاورزی در تهران برای انجام امور تعیین شده و حضور فعال در مراجع قانونی مرتبط با بخش كشاورزی را نیز به عمل آورند.  

داوطلبان تصدی سمتهای بازرس هیات عمومی و رئیس، نایب رئیس و خزانه دار شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور تا تاریخ 31/1/1394 فرصت دارند تا برنامه جامع مدون خود را از طریق سازمان تعاون روستایی استانها به دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی مستقر در دفتر امور تشكلهای كشاورزی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران توسط فكس(88383069-021) یا به آدرس tashakolha@corc.ir  ارسال دارند.

بنابر این گزارش، انتخابات هیات عمومی و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور در نبمه دوم اردیبهشت ماه 1394 برگزار خواهد شد.ارسال در تاریخ چهارشنبه 19 فروردین 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی
 
 
 

  

 

فروردین 93

رئیس سازمان امور مالیاتی كشور اعلام كرد: انجمنهای صنفی، اتحادیه ها و تشكلهای غیردولتی مشمول مالیات نیستند

آیین نامه اجرایی قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه كارفرمایان بخش كشاورزی از سوی معاون اول رئیس جمهور به سازمان های جهاد كشاورزی و تعاون روستایی استان ها ابلاغ شد

اردیبهشت 93

با ابلاغ وزیر جهاد كشاورزی صورت گرفت؛ الزام مدیریت های جهاد كشاورزی برای معرفی كشاورزان به نهادهای بیمه ای

برگزاری ششمین دوره آموزش آشنایی سربازان سازندگی با نظام صنفی كشاورزی در مراكز آموزش سربازان در بابل و بروجرد

جلسه مشترك نظام صنفی و دفتر امور تشكلهای كشاورزی با سازمان تامین اجتماعی، پیرو تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی بند(و) تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 كشور در خصوص معافیت پرداخت سهم بیمه كارفرمایی كارگاههای كشاورزی تحت شمول نظام صنفی

برگزاری مجمع عمومی و دومین انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی استان سیستان و بلوچستان

خرداد 93

ملاقات رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با رئیس مجلس شورای اسلامی

تاكید ویژه دفتر امور تشكلهای كشاورزی به اجرای قوانین و مقررات مالی در نظامهای صنفی كشاورزی

صدور کارت شناسایی هوشمند برای اعضای نظام صنفی كشاورزی استان البرز

تاكید رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان مركزی تعاون روستایی بر لزوم حضور نظام صنفی كشاورزی در اصلاح ساختار بازار محصولات کشاورزی

برگزاری جلسات مشترك دبیرخانه مركزی نظام صنفی كشاورزی و بخش های تخصصی وزارت جهاد كشاورزی

برگزاری مجمع عمومی انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی استان آذربایجان غربی

تیر 93

انتخاب و معرفی نظامهای صنفی كشاورزی نمونه در ستاد انتخاب نمونه های کشاورزی کشور تصویب شد

عضویت نظام صنفی كشاورزی در ستاد تنظیم بازار محصولات كشاورزی

دهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

مرداد 93

جلسه هماهنگی و توجیهی هسته های تخصصی محتوایی برنامه های تلویزیونی ویژه شبكه كشاورز برگزار شد

حضور نظام صنفی كشاورزی در جلسات ستاد تنظیم بازار كشور

برگزاری جلسه مجمع عمومی انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان گلستان و استان آذربایجان شرقی

شهریور 93

نخستین جلسه هم اندیشی كارگروه تخصصی تولیدات باغی نظام صنفی كشاورزی با محوریت محصول سیب برگزار شد

وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور در مكاتبه با وزیر جهاد كشاورزی: درآمد حاصل از كلیه فعالیت های كشاورزی از پرداخت مالیات معاف است

تا مرداد ماه امسال ؛ 236شغل در بخش كشاورزی شناسایی شده است

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان مازندران

مهر 93

پیش بینی و برنامه ریزی برگزاری 5 گردهمایی آموزشی توجیهی منطقه ای برای كارگزاران امور تشكلها و نظام صنفی كشاورزی

شیوه نامه نحوه صدور، تمدید و ابطال پروانه فعالیت در نظام صنفی كشاورزی ابلاغ شد

بررسی اصلاحیه آیین نامه نظام صنفی كشاورزی در دستور كار كمیسیون اجتماعی دولت

عضو هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:در آینده همه فعالان بخش کشاورزی باید پروانه فعالیت از نظام صنفی بگیرند

تهیه و تدوین دستورالعمل اجرایی شیوه نامه نظارت و ارزیابی تشكل ها و نظام صنفی كشاورزی

با حضور رئیس نظام صنفی كشاورزی كشور و رئیس مجمع هماهنگی حمایتی تشكل های كشاورزی كشور در برنامه تلویزیونی "مناظره": طرح مسائل و چالش های قیمت خرید تضمینی گندم

درخواست تجدید نظر در نرخ جدید خرید تضمینی گندم از سوی رئیس نظام صنفی کشاورزی كشور

دفتر تشكلهای كشاورزی اعلام كرد: تاكنون در 401 شهرستان از 430 شهرستان كشور، نظام صنفی كشاورزی تشكیل شده است

نشست های اختصاصی خبرنگاران رسانه ها با مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی برگزار شد

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نظام صنفی کشاورزی استان خراسان رضوی، استان مركزی، استان فارس

آبان- آذر 93

رای مجلس به معافیت پرداخت سهم بیمه کارفرمایی کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی(قانون معافیت 5 کارگر)

وزیر جهاد كشاورزی اعلام كرد: نظام صنفی کشاورزی حقوق قانونی کشاورز را مطالبه و از آن دفاع كند

ابلاغ ممنوعیت عضویت كارمندان دولت برای عضویت در هیات مدیره و بازرس نظام صنفی كشاورزی شهرستان و استان

لزوم عضویت بهره برداران بخش باغبانی در نظام صنفی كشاورزی از سوی معاونت امور باغبانی وزارت جهاد كشاورزی

ابلاغ لزوم اخذ تضامین از اعضای هیات مدیره و كاركنان نظام صنفی كشاورزی

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان كردستان و استان اردبیل

دی 93

ضرورت رایزنی مدیران نظامهای صنفی كشاورزی با نمایندگان كمیسیون تلفیق مجلس در بحث حمایتهای قانونی از نظام صنفی در بودجه سال 94

نخستین جلسه شورای هم اندیشی ساخت نرم افزار جامع مدیریتی نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

اركان تشكلها، نظامهای صنفی و تعاونیها، بیمه مسئولیت مدنی شدند

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان البرز، استان كرمان، استان لرستان، استان همدان و استان زنجان

بهمن 93

یازدهمین جلسه شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی كشور برگزار شد

شرایط احراز صلاحیت كاندیداهای انتخابات هیأت عمومی و شورای مركزی نظام صنفی كشاورزی اعلام شد

مشاغل كشاورزی در بخش های دام و شیلات، اصلاح و بازنگری شد

پیگیری تبدیل آیین نامه اجرایی نظام صنفی كشاورزی به قانون در جلسه مشترك با عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی

موضوع نظام صنفی كشاورزی با حضور مدیركل دفتر امور تشكلهای كشاورزی در برنامه تلویزیونی "مجله كشاورزی" شبكه بازار

ابلاغ محدودیت حضور هیات مدیره سایر تشكلها در نظام صنفی كشاورزی

ابلاغ ممنوعیت ادامه فعالیت اعضای هیات مدیره به استخدام دولت درآمده در نظامهای صنفی

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان و  استان خوزستان

اسفند93  

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و انتخابات هیأت مدیره و بازرس نظام صنفی کشاورزی استان تهران و استان گیلان

ابلاغ موضوع ممنوعیت ادامه فعالیت اعضای هیات مدیره به استخدام دولت درآمده در نظامهای صنفی

نظام صنفی كشاورزی یكی از شهرستانهای كشور صاحبخانه می شود

نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور با سازمان جنگل ها،‌ مراتع و آبخیزداری كشور تفاهم نامه همكاری مشترك امضاء كردند

ارسال در تاریخ یکشنبه 16 فروردین 1394 توسط گروه کارشناسان کشاورزی